COLLECTIE- EN ONTHAALCOÖRDINATOR

 

De bibliotheek van Schaarbeek is een laagdrempelige gemeentelijke huiskamer waar elke burger warm ontvangen wordt met zijn of haar vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze is actief op het gebied van informatiebemiddeling, leesbevordering, om kennis, informatie en cultuur te delen. Om haar missie efficiënt in de praktijk te brengen streven we naar een optimale samenwerking met de partners van het lokale cultuurbeleid van Schaarbeek, de verschillende partners op het terrein en andere Brusselse bibliotheken waarbij het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen steeds centraal staat.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:

De collectie- en onthaalcoördinator staat er voor in de dagelijkse werking van de bibliotheek zichtbaar te maken door het collectiemanagement en de goede werking van het publieksonthaal te stroomlijnen. De coördinator werkt samen met een team om de resultaten te behalen.

Kerngebied :

1. Coördinatie van het collectiebeleid (geheel van boeken, DVD’s, CD’s, kranten en tijdschriften en digitale collecties)

- Collectievorming : selectie, besteladministratie en afvoer op basis van het collectieplan

- In het bijzonder instaan voor de selectie van de collectie Informatieve boeken

- Instaan voor het maken van fysieke en virtuele collectie-etalages

- Instaan voor de publiekscommunicatie inzake de collectie

- Organisatie en opvolging van de catalografie en boekverwerking

- Organisatie en opvolging van het beheer van de kranten en tijdschriften

- Verbeteren van de werkprocessen inzake collectie

- Samen met de bibliothecaris het collectieplan opstellen

2. Coördinatie van de publiekswerking

- Beheer van de wissel- en pop-upcollecties (boekenkoffers, Boekbaby-collectie, …)

- (Mee)Organiseren van (voor)leesactiviteiten en lezingen voor volwassenen

- Uitvoering van publieksactiviteiten

- Opvolgen en verbeteren van alle werkprocessen inzake het publieksonthaal in de bibliotheek

- Ondersteuning bieden in geval van conflictsituaties op vlak van het publieksonthaal

- Beheer van de publieksmail

- Organisatie van de ontvangst van klassen en groepen

- Vervangen onthaalmedewerkers

 

Ondersteunende resultaatsgebieden :

 

3. Personeelsbeheer

- Taakverdeling en –opvolging van onthaalmedewerkers en bibliotheekassistenten

- Deelname aan de aanwervingen en functioneringscyclus van onthaalmedewerkers en de bibliotheekassistente

- Beheer van vrijwilligers, jobstudenten en stagiaires

- Mee vormgeven aan teamoverleg en interne kennisdeling

4. Extern netwerk en samenwerking

- Opvolgen werkgroepen catalografie, EBS (Eengemakt Bibliotheek Systeem) en collectie van het OBIB (Ondersteuning Bibliotheken in Brussel)

- Organisatie van inspraak in de collectievorming

5. Administratie

- Opmaak van en opvolging van bestelbonnen en facturatie

- Bestellen van kantoorbenodigdheden en catering voor publieksactiviteiten

 

VEREISTE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:

PROFIEL:

 Houder van of gelijkgesteld diploma (minstens bachelor)

 Tweetaligheid FR/NL gewenst

KENNIS EN VAARDIGHEDEN: Technische kennis

Transversales competenties

- Expertise op het gebied van collectiemanagement

- Grondige kennis van het bibliotheeksysteem (Vubis Smart software) en de afspraken inzake catalografie

- Goede kennis van het arbeidsreglement en technieken mbt leidinggeven

- Kennis van de actualiteit binnen het culturele domein met het accent op de actualiteit binnen de boeken- en filmsector

- Kennis van het gebruik van sociale media

- Resultaatgericht werken

- Samenwerken

- Zich ontwikkelen

Competenties eigen aan de functie

- Het werk van medewerkers organiseren en opvolgen

- Problemen analyseren

- Oplossingen vinden

- Verandering sturen

- Zijn emoties beheren

- Goede sociale vaardigheden

- Omgaan met vernieuwing en pro-actief innoveren

Door: Openbare Nederlandstalige Bibliotheek Schaarbeek - wo, 08/05/2019 - 17:39
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 09/06/2019