Projectmedewerker Vlaanderen Mooi

Afdeling: Afval- en materialenbeheer
Team: Vlaanderen Mooi
Niveau: A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Aanleggen werfreserve
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de overstap naar een circulaire economie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - is een Vlaamse overheidsinstelling die het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid voorbereidt en uitvoert. Ook u kunt uw steentje daar aan bijdragen.

Uw functie

U komt terecht in het team van de Mooimakers. Dat is een gezamenlijk initiatief van de OVAM, Fost Plus en de VVSG om de openbare netheid te verbeteren en het zwerfvuil te verminderen. Lokale besturen, bedrijven en andere partners worden actief betrokken en ondersteund.

Als projectmedewerker fungeert u als aanspreekpunt voor lokale besturen en andere partners. U beantwoordt hun vragen, geeft vorming en stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling. U initieert en begeleidt projecten voor de aanpak van zwerfvuil, biedt ondersteuning bij de capaciteitsopbouw van partners, beheert meetinstrumenten rond netheid, zorgt voor de uitwisseling van ervaring tussen de partners en biedt de inhoudelijke, financiële en materiële ondersteuning die zij nodig hebben in hun strijd tegen zwerfvuil en sluikstort. Kortom, u bent een belangrijke pion in de Vlaamse strijd tegen zwerfvuil.

Uw takenpakket

 • U bouwt en onderhoudt het netwerk met Vlaamse lokale besturen en bovenlokale overheden rond de aanpak van zwerfvuil en sluikstort. U detecteert en activeert opportuniteiten bij lokale besturen en versterkt via trajecten, projecten en andere vormen van samenwerking en ondersteuning het lokaal zwerfvuilbeleid.
 • U begeleidt (proef)projecten en trajecten bij diverse partners (lokale besturen, Vlaamse agentschappen …) waarbij u zorgt voor een verdere professionalisering van het (lokaal) zwerfvuilbeleid.
 • U volgt de beleidsontwikkelingen op en geeft mee vorm aan de operationele vertaling van het zwerfvuilbeleid binnen de werking van Mooimakers. U evalueert samen met uw teamleden de werking van Mooimakers en draagt bij aan optimalisatie- en transitietrajecten.
 • U begeleidt en coördineert studies en (lokale) onderzoeksprojecten. U zorgt voor een vertaling van onderzoek en projecten naar heldere kennisdocumenten. Via opleidingen, projecten en begeleidingstrajecten zorgt u voor een ontsluiting van de opgebouwde expertise en kennis rond zwerfvuil.
 • U ontwikkelt binnen het team van Mooimakers instrumenten en kennisdocumenten ter ondersteuning van lokale besturen en andere relevante actoren in de strijd tegen zwerfvuil.
 • U neemt proactief strategische, tactische of belangrijke dossiers op. U volgt de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van de processen en procedures binnen de werking van Mooimakers op en doet suggesties met het oog op procesoptimalisatie.
 • U bent actief in heel Vlaanderen en indien de situatie dit vereist werkt u buiten de reguliere werkuren.

Uw profiel

 • U kunt zelfstandig werken en schrikt er niet voor terug om verantwoordelijkheid op te nemen.
 • U bent stressbestendig.
 • U kunt zich makkelijk aan veranderende omstandigheden aanpassen.
 • U bent een teamplayer die open communiceert en resultaatgericht werkt.
 • U bent een netwerker die graag nieuwe zaken initieert en vlot met verschillende doelgroepen communiceert.
 • U begeleidt en coacht partners bij het opstarten/uitvoeren van projecten.
 • U hebt affiniteit met de werking van lokale besturen.

Onze toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moet u voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Onze deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (klik hier voor meer info), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen
 • Als u uw diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.
 • U bent in het bezit van een rijbewijs B.

Als u niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden, wordt u uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie-specifieke onderdeel van de selectie. U wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Onze functievereisten

 • U heeft ervaring in het begeleiden van projecten.
 • U heeft ervaring in het organiseren en leiden van vergaderingen.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in het uitbouwen van netwerken en het creëren van draagvlak.
 • U heeft bij voorkeur ervaring inzake procesoptimalisatie.
 • U bent bereid u te verplaatsen in heel Vlaanderen en indien vereist prestaties te leveren buiten de reguliere werkuren.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Uw belangrijkste waarden en gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn -daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen- passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 2.
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen - niveau 2.
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren - niveau 2.
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen - niveau 2.
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie - niveau 2.
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2.

Lees meer over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid. 

Onze selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende stappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet- geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende ronde. De opgegeven termijnen zijn richtinggevend. 

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – gaat door in week 26. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende ronde. 
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie-specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek gaat door in week 28 en/of 29. De jury formuleert aan de administrateur-generaal een advies over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend. 
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien. Die kan bestaan uit een diepte-interview, al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal beslist -na advies- wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.


De kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden dan uitgenodigd voor een nieuw functie-specifiek gesprek.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over hun resultaat. Ze kunnen ook over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod 

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Opname in een werfreserve voor de functie van projectmedewerker Vlaanderen Mooi.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.754,81 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. U kunt uw salaris zelf berekenen via de salarissimulator van de Vlaamse overheid
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station van Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van onze medewerkers  zijn belangrijker dan hun leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten van de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voordat u effectief in dienst treedt.
 • Als u een arbeidshandicap hebt, gelieve dan tijdig te vermelden of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor uw sollicitatiegesprek.

Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 25 juni 2023. Daarvoor vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst voegt u uw CV met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzonderingen zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Door: OVAM - vr, 26/05/2023 - 15:52
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 25/06/2023