Verantwoordelijke vrijwilligers (v/m/x)

CONTEXT

Dokters van de Wereld, opgericht in 1996 met hoofdkantoor in Brussel, is een internationale NGO voor medische ontwikkeling. Wij verlenen medische hulp aan kwetsbare groepen in België, de Balkan en Afrika. Wij streven naar een universele dekking van de gezondheidszorg, waarbij iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, zonder barrières (financieel, cultureel, geografisch, enz.).

Al onze projecten en dagelijkse acties worden uitgevoerd in overeenstemming met onze institutionele waarden (Sociale Rechtvaardigheid, Empowerment, Zelfstandigheid, Engagement en Evenwicht) en hebben betrekking op mensen in de marge van de samenleving (daklozen, migranten zonder papieren, druggebruikers, sekswerkers, enz.); kinderen in kwetsbare situaties; vrouwen (begeleid in hun strijd voor gelijkheid of tegen seksueel geweld); migranten of ontheemden en slachtoffers van crises of conflicten.

Onze missie is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Verzorgen: we willen een reële toegang tot zorg voor de bevolking.
 • Veranderen: we willen niet alleen helpen, we willen op lange termijn een verschil maken.
 • Getuigen: dankzij onze ervaring en aanwezigheid op het terrein dagen wij de (lokale, regionale en (inter)nationale) autoriteiten uit met feiten, cijfers en realiteiten.

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationaal netwerk van 16 organisaties over de hele wereld, verenigd door een gemeenschappelijk handvest: zorgen, getuigen en veranderen. Dokters van de Wereld is ook actief lid van verschillende netwerken, waaronder Consortium 12-12.

In België staat Dokters van de Wereld/Médecins du Monde aan de zijde van allen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg. Zij zijn over het algemeen kwetsbaarder en worden door de maatschappij verstoten, en het is onze missie ervoor te vechten dat zij toegang krijgen tot zorg. Het kan gaan om mensen met administratieve of financiële problemen, daklozen, migranten zonder papieren, drugsverslaafden, mensen op doorreis, sekswerkers, enz.

Wij werken aan specifieke thema's zoals seksuele en reproductieve gezondheid, gender gerelateerd geweld en het "One Health"-beginsel.

De NGO telt 110 personeelsleden in België en 30 in het buitenland, alsook een 300-tal nationale contracten voor internationale programma's en 500 vrijwilligers.

Om ons departement HR in Brussel te versterken zoeken wij momenteel een Verantwoordelijke Vrijwilligers.

DE ESSENTIE

U zal, onder de supervisie van de HR manager, verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van onze aanwervingspolitiek van vrijwilligers en stagiaires, zowel voor de Belgische als voor de internationale missies. Met andere woorden, u zal kandidaten met de vereiste competenties moeten identificeren en aanwerven, en ook een binding met hen opbouwen.)

De belangrijkste opdrachten van de Verantwoordelijke voor de vrijwilligers kunnen onderverdeeld worden in verschillende rollen :

Verantwoordelijke voor de aanwerving:

In samenwerking met de project officers (PO) zorgt u voor een optimaal proces van aanwerving van vrijwilligers.

In samenwerking met de PO selecteert u de kandidaten die het best beantwoorden aan de gezochte profielen.

Voorbeelden van taken :

 • Opstellen en publiceren van de aantrekkelijke aanbiedingen voor rekrutering die beantwoorden aan de noden.
 • Identificeren en ontwikkelen van nieuwe communicatiekanalen voor rekruteren van vrijwilligers
 • Ontwikkelen van innoverende technieken voor gesprekken en informatie sessies.
 • Systemen ontwikkelen om de doeltreffendheid van de rekrutering te evalueren en regelmatig rapporten maken over de activiteiten.
 • Als ambassadeur draagt u onze waarden uit en vertegenwoordigt u de organisatie bij evenementen en fora om aldus contact leggen met toekomstige vrijwilligers en/of sympathisanten.

Verantwoordelijke voor de administratieve opvolging van de vrijwilligers:

 • U geeft vooral aandacht aan een goed administratief beleid door het archiveren van de contracten en de data base van de vrijwilligers te consolideren.
 • U bent het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en communiceert tijdig alle nodig informatie.
 • U steunt actief het verenigingsleven in België dat gebaseerd is op vrijwilligerswerk door contacten te leggen en te onderhouden met de provinciale antennes voor vrijwilligerswerk.
 • Instrumenten, protocollen en richtlijnen uitwerken, evalueren en formuleren die het werk met de vrijwilligers bevorderen.
 • Een evenementen kalender uitwerken voor de vrijwilligers (feest, dag van de vrijwilligers,…)
 • Een jaarlijkse enquête uitwerken over het werk van de vrijwilligers binnen de organisatie en een opvolging van de resultaten/acties verzekeren.

Verantwoordelijke voor Human Resources :

U zal actief bijdragen aan het opstellen en ontwikkelen van onze algemene politiek ten aanzien van de vrijwilligers door de gedachtewisseling over, door en mét de vrijwilligers te stimuleren en door de belangstelling voor dit type van engagement te stimuleren.

Voorbeelden van taken:

 • Een beleidskader voor vrijwilligers uitwerken  (o.a. conflicten, wanneer HR raadplegen…)
 • Een formeel proces ontwerpen voor het in dienst treden van nieuwe vrijwilligers.
 • De vrijwilligers informeren over de intra-muros reglementen over bepaalde aspecten van het vrijwilligerswerk, wat betreft administratie, integriteit, onze waarden, terugbetalingen, leefregels…..
 • Informatie-sessies organiseren voor potentiële nieuwe vrijwilligers (tweetalige sessies, met het oog op bepaalde vacatures). Deze taken worden op een specifieke en transversale wijze uitgevoerd op basis van een jaarlijks individueel actieplan dat in samenwerking met de verantwoordelijke en de titularis van de betreffende post opgesteld wordt.
 • Sessies voor bijscholing voorstellen (intern/extern) in overeenstemming met de taken van de vrijwilligers bij Dokters van de Wereld.
 • HR steun verlenen aan de coördinators over de wetgeving betreffende vrijwilligers ( specifieke vragen beantwoorden en ook pro-actief zijn)
 • Benchmark met andere structuren van Dokters van de Wereld en andere internationale NGO’s wat de betreft de politiek van vrijwilligerswerk.  

Medewerker van de dienst HR:

U zal de bestaande procedures, modellen, methodes en werkmiddelen moeten analyseren, communiceren en verbeteren, om een optimaal verloop van de HR activiteiten mogelijk te maken.

Voorbeelden van taken:

 • Met de hulp van een stagiair en een vrijwilliger begeleidt u de aanwerving en administratieve opvolging van stagiairs
 • Verspreiden van informatie onder de medewerkers (leefregels, presentaties, brochures, richtlijnen, informatie sessies, navorming, dashbord….),
 • Rapporten en analyses van de activiteiten maken,
 • Opstellen en op punt stellen van gidsen en handleidingen (bv: gids van de expats, gidsen over administratie van de missies ..)
 • Verbeteringen aanbrengen aan de procedures en de bestaande werkmiddelen die in het departement HR gebruikt worden
 • De stagiaires/vrijwilligers superviseren bij het uitvoeren van bepaalden taken,
 • Deelnemen aan de bezinningsmomenten over de activiteiten van de projecten, en over de evaluatie en het uitwerken van de Actie Plannen.

Deze lijst van taken is niet-limitatief en er wordt van U verwacht dat U ook andere taken uitvoert in functie van de noden van de projecten en van het departement.  

UW PROFIEL

 • U beschikt over een diploma van bachelor/master in Menswetenschappen of over een gelijkwaardige achtergrond. Ervaring kunnen aantonen in een gelijkaardige functie is een pluspunt.
 • Perfecte kennis van het Frans is onontbeerlijk. U kan ook in Nederland en Engels communiceren.
 • U heeft een goede kennis van het Office-pakket.
 • U kan creatief denken ; « Thinking out-the-box ».
 • U hebt uitstekende relationele vaardigheden en legt gemakkelijk contact met anderen.
 • U bent een uitstekende organisator en planner.
 • U toont een oprechte belangstelling voor DvdW, haar bestaansreden en haar missie.
 • U bent gericht op het oplossen van problemen en gaat reactief en zelfstandig uitdagingen aan.

WIJ BIEDEN

 • Een verrijkende en essentiële rol in het hart van de projecten van Dokters van de Wereld België
 • Een zo spoedige mogelijke indiensttreding
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (39u)
 • Plaats van het werk : Brussel
 • Een bruto salaris van 2.972,98 € bij 3 jaar ervaring ; een bruto salaris van 3.175,03 € bij 10 jaar ervaring - Erkende relevante ervaring.
 • Maaltijdcheques - Hospitalisatieverzekering - 100% terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer.

GEÏNTERESSEERD ?

Stuur uw aanvraag met behulp van het daartoe bestemd formulier vóór 31/05/2022

Dokters van de Wereld dankt u voor uw belangstelling in onze organisatie en wenst u veel succes bij uw traject.

Wij behouden ons het recht voor om een aanwerving te voltooien vóór de uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een handicap en strijdt tegen alle vormen van discriminatie.

Wij informeren u dat uw gegevens geautomatiseerd zijn en vertrouwelijk zullen worden behandeld.

In het kader van deze aanvraag worden uw gegevens gedurende een periode van 6 maanden bewaard.

Alleen personen die op grond van ons Algemeen Privacy Beleid gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens voor strikt interne doeleinden.

Door: - wo, 20/04/2022 - 16:48
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 31/05/2022