Platform Praktijktesten Nu wijst Antwerps stadsbestuur op wettelijke plicht

Vorige week wees een academisch onderzoek met praktijktesten uit dat 18% van de geteste makelaars in Antwerpen consequent discrimineert. De bevoegde schepen gaf echter aan niet te willen overgaan tot sancties. Nochtans verplicht ons wetboek het gemeentebestuur om de procureur des konings op de hoogte te stellen van misdrijven. Het platform Praktijktesten Nu richtte daarom een brief aan het Antwerpse stadsbestuur om de schepenen op hun wettelijke plicht te wijzen. 

Door: Kif Kif - 14/12/2020 - 11:10

Vorige week wees een academisch onderzoek met praktijktesten uit dat 18% van de geteste makelaars in Antwerpen consequent discrimineert. Dit is een groep van hardleerse makelaars, die zeer bewust de antidiscriminatiewet overtreden. Discrimineren op basis van afkomst en beperking is verboden en vaak zelfs strafbaar. Het platform Praktijktesten Nu vindt dan ook dat de reactie die de stad Antwerpen op 8 december gaf bij monde van Schepen van Gelijke Kansen Karim Bachar nalatig is. In de pers liet Schepen Bachar weten dat hij samen met de makelaars werk zal maken van een verbeterplan met concrete acties doch dat er voorlopig niet sanctionerend zal worden opgetreden. Deze reactie is ruim onvoldoende, niet alleen volgens de onderzoekers die de studie uitvoerden, maar verzaakt ook aan de plicht van het College en de betrokken ambtenaren om het parket onmiddellijk in te lichten.

In het Wetboek Strafvordering staat namelijk: “Iedere gestelde overheid, ieder openbaar officier of ambtenaar en, voor de sector van de gezinsbijslag, iedere meewerkende instelling (...) die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen wier rechtsgebied die misdaad of dat wanbedrijf is gepleegd (...)”. (Art. 29/1)

“We verwachten dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt en ervoor zorgt dat er een gerechtelijk onderzoek wordt gestart naar deze discriminatie op de Antwerpse huurmarkt,” zegt Sarah Scheepers, woordvoerder van het platform. “Nu de stad op de hoogte is van de bewezen discriminatie, moet men optreden en het parket inschakelen. Het opstellen van een verbeterplan volstaat absoluut niet. We hebben het stadsbestuur vandaag dan ook aangeschreven om hen te wijzen op hun wettelijke en maatschappelijke plicht. We verwachten dat hier gehoor aan wordt gegeven.