Beleidsexpert water-en bodemkwaliteit

Beleidsexpert water- en bodemkwaliteit

voltijds contract onbepaalde duur 

 

Mail je kandidatuur ten laatste op 14 juni 2023

naar [email protected] 

 

Bond Beter Leefmilieu verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers willen we de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen leeft zonder nog te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid. 

 

Wil jij ijveren voor een gespierd milieubeleid dat de water- en bodemkwaliteit in Vlaanderen beschermt? Wil je ervoor zorgen dat er nooit meer een PFAS-schandaal komt, en dat de verontreiniging degelijk aangepakt wordt? Solliciteer dan nu voor de functie Beleidsexpert water- en bodemkwaliteit.

Wat ga je bij ons doen?

Je inspireert beleidsmakers om te werken aan een Vlaams industrieel beleid dat milieu en gezondheid voorop stelt. Je ijvert voor milieuvergunningen op maat van de milieugebruiksruimte, in plaats van de economische haalbaarheid, zodat de balans tussen industrie en maatschappij terug hersteld kan worden.

Je gaat bij ons aan de slag rond volgende thema’s:

Waterkwaliteit

 • Je volgt de implementatie van de Kaderrichtlijn Water verder op. De waterkwaliteit in tal van waterlopen is onvoldoende. Amper 8% (15 van de 195 waterlopen) kent op dit moment een goede waterkwaliteit. Om de doelstellingen te halen, moet sterker ingezet worden op het zuiveren van water, maar ook het hergebruiken van water. 
 • Je tekent een watervisie- en beleid uit voor Vlaanderen met onder meer een focus op cyclische evaluaties van industriële lozingen. Je overlegt met administraties en het kabinet Leefmilieu om dit concept ingang te doen vinden in Vlaanderen. Je treedt in contact met drinkwatermaatschappijen. 
 • Je zet het concept ‘milieugebruiksruimte’ op de kaart. Dat doe je onder andere door de organisatie van een evenement in samenwerking met VMx en VVOR. 
 • Samen met het Europees Milieubureau werk je tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Raad aan een studiedag voor Europese en Vlaamse beleidsmakers over de noodzaak en kansen van een zero pollution strategie

Bodemkwaliteit

 • Je evalueert het bodemdecreet binnen de klankbordgroep van OVAM. Je voert gesprekken met OVAM, kabinetten en stakeholders (zoals saneringsdeskundigen, OVB, aannemers, VOKA,…). Je focust op een betere balans tussen maatschappelijk en omgevingsverantwoordelijk saneren en risicogebaseerd saneren. 
 • Je volgt het beheerscomité van het Saneringsverbond Zwijndrecht op. Je bewaakt de voortgang van het grondverzet en sanering in Zwijndrecht en volgt de juridische procedures tegen 3M op. Je volgt de beleidseisen en eindconclusies van de PFOS-onderzoekscommissie op.
 • Je stelt een visie op voor de toekomst van stortplaatsen in Vlaanderen (asbest, PFAS, landfill mining, kansen voor sanering,…). Je brengt goede voorbeelden in kaart uit het buitenland. Je gaat in dialoog met OVAM en andere stakeholders
 • Je volgt de Europese Soil kaderrichtlijn & Soil Strategy 2030 op en ijvert voor de implementatie van Vlaamse bodemwetgeving in alle EU landen. We werken daarbij samen met onze Europese koepelorganisaties. 

Zeer Zorgwekkende Stoffen:

 • Je werkt in samenwerking met je collega’s een campagne uit over het reduceren van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) met oog op de Europese hervorming van de REACH-richtlijn. Je werkt daarvoor ook nauw samen met gezondheidsorganisaties.
 • Je volgt het beleid zeer zorgwekkende stoffen en PFAS actieplan op. Je pleit ervoor om naast een uitfaseringskader voor productie, ook werk te maken van handelingskaders voor zorgwekkende stoffen en er normering op te plakken voor lucht, bodem en water.

Hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit? 

 • Je start je week met een teamoverleg. Samen met je beleidscollega’s bespreek je de belangrijkste uitdagingen van de week en wisselt tips uit.
 • Je formuleert adviezen en beleidsvoorstellen, zowel op Vlaams, federaal als Europees beleidsniveau. 
 • Je hebt ontmoetingen met verschillende actoren uit de bodem-en waterindustrie (consultants, bedrijven, overheden). Je toetst je ideeën af aan de hand van jouw beleidsnota’s die je gedurende je studiewerk schrijft. 
 • Je gaat spreken op stakeholdersessies waar je input gevraagd wordt. 
 • Je leest beleidsteksten en volgt nieuwe studies en wetenschappelijke literatuur op rond je thema’s. 
 • Je neemt voor jouw thema’s deel aan de Vlaamse Minaraad en de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO). 
 • Je vertolkt de stem van Bond Beter Leefmilieu in het maatschappelijk debat, geeft presentaties, treedt in gesprek met andere actoren en staat de media te woord. 
 • Je stemt af met je netwerk van middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, zodat jullie met gebundelde krachten kunnen bouwen aan een duurzaam milieubeleid.

Met wie zal je samenwerken?

Als Beleidsexpert water- en bodemkwaliteit maak je deel uit van een enthousiast team van beleids- en projectmedewerkers, aangestuurd door de coördinator beleid en projectwerking. De collega’s waar je het vaakst mee afstemt zijn de Beleidsexpert circulaire economie en industrie en de Beleidsexpert Ruimte. Samen met hen denk je nieuwe projecten of activiteiten uit.

Je krijgt daarnaast professionele coaching van het communicatieteam. Dankzij het netwerkteam houd je contact met onze leden.

Herken jij je in dit profiel?

 • We zoeken een sociale, ondernemende collega die sterk is in strategisch denken en visievorming. Je kan deze visie ook constructief verdedigen tijdens onderhandelingen en debatten. 
 • Je hebt een brede interesse in maatschappelijke, politieke en socio-economische discussies en bent in staat linken te leggen met je eigen werk.
 • Je hebt inhoudelijke kennis over het thema omgeving (bodem/lucht/water) en/of het milieuvergunningenbeleid in Vlaanderen.
 • Je kan snel de essentie halen uit (soms wel lijvige) beleidsdossiers of studies. 
 • Je werkt graag samen met diverse actoren zoals bijv. milieuverenigingen, burgercoöperaties, gezondheidsorganisaties.
 • Je beschikt over een vlotte pen waarmee je opiniestukken op papier zet. Je bent bereid om, met coaching te spreken voor groepen of de media  .
 • Je weet je weg te vinden in een team en kan meerwaarde halen uit samenwerking. Je ondersteunt en helpt elkaar wanneer nodig. Je bent iemand die initiatief neemt.
 • Je weet je staande te houden op stressvolle momenten en kan de prioriteit van de bijzaak scheiden. Je aarzelt niet om raad of hulp in te roepen indien nodig.

Extra pluspunten

De volgende competenties zijn een plus. Maar geen nood als je hier wat hulp bij nodig hebt: we leiden je op on the job en je krijgt ook de kans om extern opleidingen te volgen. 

 • Je hebt inzicht in of ervaring met waterzuiveringstechnieken of bodemsaneringsmogelijkheden. 
 • Je bent vertrouwd met het politieke besluitvormingsproces op Vlaams, federaal of Europees niveau. 


 

Ons aanbod

 • We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
 • In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur - vanaf 55 jaar: 33 uur.)
 • Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
 • Structureel telewerken is mogelijk. 
 • Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 3.088 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.825 bruto.
 • Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van € 6 per gewerkte dag.
 • Je krijgt een gsm-abonnement voor telefonie en dataverkeer.
 • Je werkt in het centrum van Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,25/km.
 • Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
 • Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); bijkomende brugdagen op vrijdagen na feestdagen op donderdagen.
 • We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
 • Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 

 

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage ten laatste op woensdag 14 juni 2023 naar [email protected], ter attentie van Miranda Vankerk, Zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Beleidsexpert afval en circulariteit.

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd tussen 17 en 20 juni. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op het kantoor van BBL op woensdag 28 juni.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Benjamin Clarysse, Coördinator beleid en projectwerking, via [email protected] of 02 282 17 44.
 

Bond Beter Leefmilieu wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuisvoelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking,... Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons: mail naar [email protected] of bel naar 02 282 17 20.
 

Door: BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN VZW -
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 14/06/2023