[Mediawatch] Kroniek van een aangekondigde verbanning

'Fouad Belkacem blijft Belg', zo kopt De Standaard vandaag. Lees hier een mediawatch analyse over hoe berichtgeving impact kan hebben op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de gelijkwaardigheid tussen burgers; fundamentele principes van onze democratie.
[Mediawatch] Kroniek van een aangekondigde verbanning

een reconstructie van de berichtgeving over de zaak Belkacem, en hoe deze aandacht een impact kan hebben op fundamentele principes van onze democratie.

 

“Belkacem is niet gevaarlijk,
hij werkt gewoon op ons systeem.”
Geert Hoste

 

Deze mediawatch analyse kwam tot stand in januari 2013 tijdens een workshop Mediawatch van Kif Kif en De Pianofabriek. Vandaag, een jaar later, met de berichtgeving dat het Belgische paspoort van Belkacem volgens het Antwerpse parket-generaal niet kan worden afgenomen, wordt de discussie nogmaals aangewakkerd. En opnieuw bevinden we ons vier maanden voor de verkiezingen. De periode waarin we de mediaberichtgeving analyseerden dateerde in 2012, net zoals vandaag, ook ongeveer 4 maanden voor de verkiezingen (toen gemeenteraadsverkiezingen). Dat maakt deze tekst, jammer genoeg, weer relevant.

Nieuwsitems kunnen groot worden en impact hebben op de fundamenten van onze rechtstaat. Politici en media spelen daar een belangrijke rol in, want het is precies hun aandacht die zoiets mogelijk maakt. Wat volgt is een reconstructie van de berichtgeving over een specifieke zaak, namelijk die van de “rellen” in Molenbeek en de zaak Belkacem (in 2012), en hoe deze berichtgeving en deze aandacht een impact kunnen hebben op de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en de gelijkwaardigheid tussen burgers; fundamentele principes van onze democratie.

Let op, het medialandschap is in twee jaar tijd lichtjes geëvolueerd: het verschil in aanwezigheid van etnische, religieuze en culturele minderheden is veel gebalanceerder vandaag. Het is nog niet ideaal, maar het is gebalanceerder. Korte straffen worden vandaag in theorie wel uitgevoerd. Het "ronselen" van Syriëstrijders was op dat moment irrelevant voor de publieke opinie. Tenslotte is het sinds de verstrenging van de snel Belgwet mogelijk om de Belgische nationaliteit af te nemen bij ernstige criminele feiten zoals genocide of mensenhandel of als de persoon de nationaliteit door een schijnhuwelijk gekregen heeft. Meerdere partijen willen de wet nog verstrengen: de N-VA wil de nationaliteit kunnen afnemen bij iedere veroordeling door de correctionele rechtbank of het assisenhof, het VB wil dat kunnen bij iedere veroordeling tot minstens drie maanden en het FDF bij iedere veroordeling tot een effectieve celstraf.


Molenbeek

Sinds juni 2011 geldt een boerka- en niqabverbod in België [1]. Bij overtreding is een straf mogelijk van 7 dagen cel en/of een geldboete en de maatregel is van toepassing op 200 tot 270 vrouwen in het land. [2]. De maatregel blijkt de jaarlijkse toename in het aantal overtredingen tegen het verbod niet te weerhouden [3].

Op 31 mei 2012 werd Stephanie Djato opgepakt wegens het overtreden van het niqabvervod door politieagenten in burger. Het is niet de eerste keer dat zij gecontroleerd werd en bij vroegere controles, behalve een proces-verbaal en een boete, is de situatie niet geëscaleerd [4]. Deze keer liep het anders: zij werd vervoerd naar het commissariaat, waar zij volgens de politie weerstand zou hebben geboden toen haar gevraagd werd om haar sluier af te doen. Zij zou ook een kopstoot gegeven hebben aan een politieagent. Volgens de vrouw, die de initiële weerstand toegeeft met de toevoeging dat haar identiteit, zoals andere keren, al geverifieerd was, werden haar kleren vervolgens gescheurd met een schaar en werd ze brutaal behandeld door de politieagenten. De kopstoot zou het gevolg zijn van de schermutseling [5]. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht met een lichte hersenschudding. Zou het verhaal van Djato kloppen, dan gaat dit over een geval van politiebrutaliteit. Politiebrutaliteit die door geen enkele berichtgeving wordt benadrukt en in de meeste gevallen genegeerd wordt.

De vrouw stuurde vanuit het ziekenhuis een bericht aan haar kennissen en dezelfde avond zijn de rellen begonnen. Bij de ontvangers van het bericht behoort ook Fouad Belkacem.

 

Sharia 4 Belgium

Fouad Belkacem heeft een lang strafblad. Volgens een interview werd Fouad Belkacem al “veertien keer veroordeeld voor verkeersinbreuken en dan nog een reeks veroordelingen voor slagen, vernielingen, bedreigingen en weerspannigheid, smaad en diefstal”. [7]

Op 4 mei 2012 wordt Belkacem veroordeeld tot twee jaar cel voor het aanzetten tot haat tegen niet-moslims [8]. Hij zou verschillende films gepost hebben waarin hij “de moslims superieur noemde en hen opriep om te domineren en om de ongelovigen, de niet-moslims, te bestrijden”. Opmerkelijk genoeg houden de uitspraken gelijkenissen met uitspraken van politici zoals Patrick Dewael, die al beweerd hebben dat “niet alle culturen gelijkwaardig zijn” [9], en wettelijk aanvaarde politieke groeperingen zoals het Vlaams Belang, die consistent oproepen om de “islamisering” te bestrijden [10]. Belkacem zou “opruiende taal” gebruikt hebben en zou zich laten begeleiden “door geweerschoten en afbeeldingen van wapens”. De rechtbank stelde in het vonnis dat: "Hij zet zijn toehoorders op deze manier zonder twijfel aan tot discriminatie, segregatie, haat of geweld tegen de groep van de niet-moslims en wakkert de vijandigheid tussen de verschillende geloofsgemeenschappen aan".

Dat is genoeg om veroordeeld te worden tot een gevangenisstraf, maar straffen van minder dan drie jaar worden op het moment van de feiten niet uitgevoerd in België. Iets dat Justitieminister Annemie Turtelboom al lang probeert te veranderen [11].

Hoewel Belkacem geboren werd in Reet en opgroeide in Boom [12], heeft hij (net zoals elke persoon met Marokkaanse ouders) ook de Marokkaanse nationaliteit. Ook vraagt Marokko al sinds 2007 zijn uitlevering “omdat hij daar nog een celstraf van zes jaar moet uitzitten wegens drugshandel”. En de enige reden waarom ons land hem niet uitlevert zou zijn “dat hij de dubbele nationaliteit draagt” [13]. Opmerkelijke uitspraak - in de woorden van Tom Naegels: “Nu is de logica ver zoek: een Belg die in Marokko wordt veroordeeld, wordt niet uitgeleverd, maar een Belg die in België wordt veroordeeld, wel” [14] - in referentie naar Belgen die in het buitenland veroordeeld worden, voor wiens repatriëring België diplomatische inspanningen doet.

Belkacem was het gezicht van Sharia4Belgium (S4B), een radicale organisatie die actief was tussen 03.03.2010 en 08.10.2012. Volgens Minister Turtelboom is S4B “een kleine groepering, heel beperkt, die toch op een bepaald moment een ontzettend grote aandacht krijgt en eigenlijk een disproportionele aandacht krijgt” [15]. Hun boodschap kon uiteraard niet massaal worden verspreid zonder de traditionele media.


Aanzet tot haat

Een dag na het incident in Molenbeek mengt Belkacem zich in de kwestie met een Youtube-oproep aan alle moslims om te protesteren tegen het geval van politieagressie tegen Stephanie Djato [16]. Zoals vorige keren wordt de video snel vermeld door Belgische online kranten. Belkacem herhaalt het verhaal van Djato in de video en veroordeelt de interventie van de politieagenten. Belkacem verheerlijkt de kopstoot die Djato zou hebben gegeven aan een politieagent en bewondert de rellen van de voorbije avond maar roept ook op tot verdere reacties. Volgens hem is dit geen geïsoleerd geval, maar nog maar eens een voorbeeld van een justitiestelsel dat op een systematische manier moslims viseert, discrimineert en incorrect behandelt. Belkacem roept in de video op tot een opstand “om de eer van de moslims te verdedigen”, want “als je je geen zorgen maakt over wat met je zuster gebeurt, over wat met je broeder gebeurt, hoor je niet bij de moslimgemeenschap” [17]. Zijn finale woorden in de video vormen de reden waarom hij uiteindelijk in de cel zou belanden (aldus het vonnis van 07.06.12 [18]): “Dus broeders en zusters word wakker en sta op en ga in tegen deze misdaad en verdedig de eer van onze broeders en zusters en vervloek en vernietig en breek, met Gods wil, elkeen die met een vinger of een hand komt aan een zuster moslima”. Volgens het vonnis wordt Belkacem “ervan verdacht een inbreuk te hebben gepleegd op […] de antidiscriminatiewet” en “aangezet hebben tot haat of geweld jegens een groep of gemeenschap of de leden ervan, wegens hun geloof of levensbeschouwing”, iets dat afhangt van de interpretatie van zijn woorden: het vonnis leest een bedreiging voor alle niet-moslims, maar strikt genomen gaat het eerder over een bedreiging voor diegenen die moslims aanvallen. Dit verschil is fundamenteel, ook al is dit schrijven in geen geval een verdediging van Fouad Belkacem. Het is een opsomming en analyse van de berichtgeving over de feiten.


Off with his head

Belkacem werd opgepakt op 07.06.12 en dezelfde dag spreekt minister Turtelboom over het afnemen van zijn nationaliteit [19]. Een uitspraak die duidelijk en krachtig is, maar ook gezien wordt door onder andere schrijvers Fikry el Azzouzi [20] en Tom Naegels [14] als een gevaarlijk precedent en als een formeel tweederangsburgerschap voor Belgen met een tweede nationaliteit. Dat er Belgen zijn die, door dergelijke feiten, geen Belgen meer zouden zijn, zou betekenen dat niet alle Belgen gelijk voor de wet zijn. Yves Desmet merkt in een scherpe column ook op dat de uitspraken van Turtelboom neerkomen op een ernstige schending van de scheiding der machten [21]. Zo’n uitspraak zou alleen mogen komen van een onafhankelijke rechter.

De situatie wordt nog erger op 08.06.12, de dag dat een fanatieke extremist uit Parijs naar Brussel komt en twee Brusselse agenten neersteekt tijdens een routinaire “controleactie om de veiligheid op het openbaar vervoer te verhogen in het kader van de strijd tegen de stadsbendes” [22]. De link tussen deze dramatische steekpartij en de oproep van Belkacem kan snel worden gelegd, net zoals dezelfde link kan gelegd worden tussen racistisch geïnspireerde moordpartijen en het discours van extreem rechtse politici.

De ironie bereikt een hoogtepunt wanneer blijkt dat het ergste slachtoffer van die Franse moslimradicaal een moslima is [23]. Een triestige metafoor, want als deze zaak bijdraagt om een gepolariseerde sfeer van angst en haat te creëren, zijn we allemaal slachtoffers van deze affaire, maar niemand wordt zo hard getroffen door de zaak Belkacem als de moslims in dit land.


De nasleep: Deadline 14/10

We moeten rekening houden met het feit dat vier maanden later de regionale verkiezingen plaats zouden vinden. Filip Dewinter lanceerde op 05.06.2012 een stunt en bood 250 euro voor het spotten van een vrouw met een boerka [24]. WANTED: het is letterlijk de wild west. Het moet niet gemakkelijk zijn, een Belgische moslim te zijn in de prille zomer van 2012.

De zaak Belkacem brengt veel in beweging. Op 13.06.12 worden initiatieven genomen om de regel van korte straffen aan te passen [25]. Maar op 10.06.2013, tijdens een interview met Annemie Turtelboom op het TV-programma “Wakker op Zondag” op de lokale zender van Antwerpen, de stad waar zij kandidaat-burgemeester is, wordt over veel meer gesproken dan de aanpassing van strafmechanismen. Deze zaak wordt namelijk ook een reden om een aantal vrijheden te “herzien”. Om, gezien S4B voornamelijk via online video communiceert, de vrijheden in de context van nieuwe technologische samenleving te beperken.

Het interview met Turtelboom is een complex document in de zin dat er gesproken wordt over veel meer dan de zaak Belkacem. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over hoe ‘vreemdelingen’ worden gezien, zelfs als ze hier geboren en getogen zijn. Turtelboom benadrukt het idee dat het verlenen van de Belgische nationaliteit een “gunst” is “die je als samenleving geeft” [26], hoewel het Belgische systeem rond rechten en plichten draait en niet rond plichten en gunsten, om te zeggen dat wie een ‘gunst’ krijgt zich op een andere manier zou moeten gedragen, iets dat een verschil zou betekenen tussen sommige Belgen en andere Belgen (in het artikel van Tom Naegels [14] wordt ook onderscheid gemaakt tussen geboren Belgen en Belgen die een ‘gunst’ krijgen). Vervolgens: als iemand “het land dat hem een gunst verleent” uitdaagt, is het volgens Turtelboom “legitiem dat een openbaar ministerie, dat zij proberen dossier in te dienen om die nationaliteit [af te nemen]” [27].

De vraag of de uitdaging legitiem is doet niet ter zake: het recht om het land uit te dagen zou dus gereserveerd worden voor ‘volwaardige’ Belgen. Yves Desmet zou opmerken, over haar duidelijke schending van de scheiding van de machten, “als u arbitraire uitzonderingsmaatregelen neemt, zowel in strafuitvoering als in nationaliteitskwesties, dan bent u, en het spijt mij dit te moeten zeggen, meer de basiswaarden van dit land aan het uitdagen dan de clown Belkacem” [21].

De presentator van Wakker op Zondag is zich bewust van de gevoeligheden in het discours van Turtelboom. Hij zegt zelf “we zitten hier bij de fundamenten van onze rechtstaat […] ‘vrijmeningsuiting’, ‘vrijheid van vereniging’” [28]. Turtelboom repliceert daarop dat “vooral met de nieuwe media die je hebt zoals Twitter, Facebook, internet, denk ik dat we echt eens het debat opnieuw moeten voeren, ‘waar zit ons evenwicht tussen vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting?’ Omdat… ik heb het gevoel… de scheidingslijn, waar we die ooit gelegd hebben, dat we die toch eens moeten herijken in 2012” [29]. Een fundamentele herziening dus van de fundamenten van onze democratie.

Turtelboom verwijst, zoals vermeld, ook naar de “disproportionele aandacht” die geschonken wordt aan een kleine groepering, maar hoewel dat een groot probleem is dat aan de basis ligt van de evolutie van Belkacem “van een clownesk figuur dat alleen in het Antwerpse opereerde, tot een extremist met internationaal aanzien” [13], wordt daar verder niks over gezegd. Turtelboom is zelfs voorzichtig genoeg om “niemand met de vinger [te wijzen]” [30]. Het is blijkbaar gemakkelijker de fundamenten van onze rechtstaat uit te dagen dan een ernstig gesprek te houden over die “disproportionele aandacht” waarnaar Turtelboom verwijst. Het is blijkbaar gemakkelijker een duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende soorten Belgen met verschillende soorten rechten dan te spreken over waarom de extremisten de enige hoofdrolspelers zijn in het multicultureel medialandschap, over waarom de genuanceerde moslim niet aan bod komt bij zulke kwesties. Want het is precies door de voorpagina’s die geschonken worden aan extremisten in de marge en het negeren van de genuanceerde mening van de grote meerderheid van de moslims, dat iemand zoals Djato contact neemt met Belkacem in geval van nood. Belkacem wordt door de media naar voren gebracht als legitiem woordvoerder over moslimgerelateerde zaken. Andere moslims krijgen nauwelijks het woord.

Hoofdzakelijk autochtone specialisten, ambtenaren en politieagenten komen aan bod in moslimgerelateerde kwesties. Alleen hun stem krijgen we te horen, en die van Fouad Belkacem. Zelfs over de situatie in Molenbeek, waar hij geen greep op heeft. Dat de niqab-vrouw contact zoekt met Belkacem als zij in de problemen geraakt lijkt niet complexer dan: “wie anders, dan?”. Als Belkacem behandeld wordt als woordvoerder van de moslims, waarom zou ze iemand anders contacteren?

Een oproep tot meer verantwoordelijkheid in de media en de politiek blijft buiten discussie, maar ondertussen is er sprake van beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van groepering.

Belkacem heeft de regels van onze samenleving duidelijk overtreden en hoort daarom in de cel. Dat zal niemand tegenspreken, en dat is een teken van een algemene verwerping van geweld en haat als antwoord. Maar het is opmerkelijk dat met dezelfde argumenten veel andere mensen en politieke organisaties bestraft kunnen worden en dat gebeurt vandaag niet. Het is opmerkelijk dat er amper gesproken wordt over de politieagenten die hun macht misbruikt hebben en een vrouw met een lichte hersenschudding en gescheurde kleren in het ziekenhuis deden belanden. Het is opmerkelijk dat de minister van Justitie de scheiding der machten overtreedt en dat zij in één klap het recht van Belgen met dubbele nationaliteit om te protesteren wil beperken, dat ook vrijheden die aan de basis van onze democratie liggen herzien moeten worden. Het is opmerkelijk dat die herzieningen passen in de persoonlijke strijd van de Minister tijdens een verkiezingscampagne.


Duim omhoog, duim omlaag

Maanden later, op 21.01.2013 verschijnt een opinieartikel van Rik Torfs, Sonja Becq en Raf Terwingen in de pers [31] naar aanleiding van een wetsontwerp dat de minister aan de Kamercommissie Justitie zou voorleggen met een oplossing voor de uitvoering van korte straffen. “Positief injunctierecht bij strafuitvoering”, een wettelijk instrument dat de minister zou volmachtigen om persoonlijk in te grijpen bij specifieke rechtzaken.

Meer dan zes maanden na de ‘rellen’ in Molenbeek is er weinig veranderd in het gerechtelijke landschap: er zijn nog “onvoldoende cellen voorhanden en iedereen onder elektronisch toezicht plaatsen is evenmin haalbaar” volgens het artikel, waardoor Turtelboom eerst “naar de uitvoering van alle korte straffen” streefde, maar toch “later schroefde ze haar ambitie terug tot ‘iets meer strafuitvoering'”. De criteria voor wanneer een straf uitgevoerd moest worden, zouden volgens haar voorstel neerkomen op de persoonlijke inmenging van de minister. “Een systeem waarbij de minister als een Romeinse keizer haar duim omhoog of omlaag houdt”, in de woorden van de auteurs.

Het wetsontwerp houdt een nauwe band met de zaak Belkacem want volgens de auteurs is Turtelboom “in dit dossier, en alleen in dit dossier” tussengekomen, “en dat wegens de heisa in de media, waar een minister van Justitie boven hoort te staan”. Verder herinneren ze ons dat “duizenden mensen verkeren in dezelfde situatie als Belkacem, maar alleen hij werd opgesloten. En wat het nog erger maakt, is dat geen enkele rechtsregel de minister de bevoegdheid gaf om in dit concrete dossier tussen te komen”.

“Waarom speelt de minister dit gevaarlijk spel?”, vragen de auteurs zich tenslotte af. “Wellicht hengelt zij naar populariteit en streeft ze electoraal voordeel na. De bevolking wenst een kordaat optreden in een specifiek geval, de minister treedt op. Daarvoor oogst ze vluchtig applaus. Ten koste van de grondwet, waaraan ze gebonden is. En ten koste van de rechtsstaat, die ze als minister van Justitie hoort te verdedigen”, antwoorden ze.


Gastheren en bezoekers

Het schrijven van deze tekst is een bijzonder onaangename onderneming omwille van het eenvoudige feit dat het een verhaal is van bad guys en slachtoffers. Het gaat niet alleen over de extremisten en de relschoppers, ook de good guys aan alle kanten blijven buiten beeld. Het is een verhaal waarin de politie, in plaats van als voorbeeld, als vijand fungeert. Een verhaal waarin de hoogste vertegenwoordiger van ons justitiestelsel zelf de regels breekt. Een verhaal waarin fundamentele vrijheden worden bedreigd. Een verhaal waarin een tweederangsburgerschap gehanteerd wordt wanneer het over Belgen gaat met een tweede nationaliteit en hun recht om te protesteren.

In een van de artikels die geanalyseerd werden om dit stuk te schrijven [7] staat er een foto waarin Fouad Belkacem rustig het Antwerpse Justitiepaleis buiten wandelt. Iemand houdt een bord waarop geschreven staat “Respect voor het gastland”.

Veel Belgen, van de gewone mens op straat tot de Minister van Justitie hanteren een discours waarin de ‘allochtonen’ “gasten” zijn en dus uit het land kunnen worden gezet, zouden zij zich niet gedragen zoals het hoort, namelijk dankbaar en gehoorzaam. Wat de drager niet beseft is dat Belkacem, hier geboren en getogen, geen ‘gast’ is, maar een Belg. Geen wonder dus dat het bord geen effect op hem heeft.

Het onderscheid tussen bezoeker en gastheer ligt aan de basis van de uitsluiting in onze samenleving. Want in zo’n denkkader is er geen ruimte voor de gelijkheid tussen mensen, hoewel die gelijkheid vastgelegd staat in de grondwet, hoewel we er vaak met trots over spreken om ons te distantiëren van andere samenlevingen waar die gelijkheid niet zou bestaan.

[1] “België vanaf vandaag tweede land met boerkaverbod”, 23.07.11, Volkskrant,
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2814723/2…
[2] Kamer keurt boerkaverbod goed, 02.04.10, Gazet van Antwerpen http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit/kamer-keurt-boerkaverbod-goe…
[3] “Stijgend aantal PV's voor verbergen van gezicht met boerka en nikab”,
“2011 (34), 2010 (17), 2009 (27), 2008 (2) en 2007 (5)”, 15.11.12, DeMorgen.be, http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1534780/2012…
[4] “Nikabdraagster breekt neus agente, onrust in Molenbeek”, “Ze werd al vaker gecontroleerd en weigert steevast haar hoofd- en gezichtsdoek uit te doen. Het zou gaan om een Belgische bekeerlinge die in extremistische middens thuis is.”, 01.06.12, brusselnieuws.be, http://www.brusselnieuws.be/artikel/relletjes-molenbeek-over-niqab
[5] Videogetuigenis van Stephanie Djato - http://www.youtube.com/watch?v=Ojh0kpsDSls – 10:30 - De vrouw is onherkenbaar
[6] “Onlusten in Molenbeek na arrestatie van vrouw in niqab”, 31.05.12, DeMorgen.be, http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1447040/2012…
[7] “Wie is Fouad Belkacem, alias Abou Imran?”, 07.06.12, Het Nieuwsblad http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120607_064
[8] “Twee jaar cel voor woordvoerder Sharia4Belgium”, 04.05.12, De Morgen, http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1433330/2012…
[9] “Dewael: niet alle culturen zijn gelijkwaardig” http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GRQ97SNU
[10] “Campagnes van Vlaams Belang: Stop islamisering” http://www.vlaamsbelang.be/campagnes/3/
[11] “Turtelboom wil gevangenisstraffen van minder dan drie jaar uitvoeren”, 08.01.12, Vandaag.be, http://www.vandaag.be/binnenland/87455_turtelboom-wil-gevangenisstraffe…
[12] Vader Belkacem: "Fouad is een Belg", 13.06.12, Gazet van Antwerpen, http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1189642/vader-belkacem-fouad-is-…
[13] “Celstraf in Marokko dreigt voor Belkacem”, 08.06.12, Gazet van Antwerpen, http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1186731/celstraf-in-marokko-drei…
[14] Tom Naegels - “Verbanning”, 09.06.12, De Standandaard, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120608_00177… (niet meer beschikbaar online)
[15] Interview met Annemie Turtelboom in Wakker op Zondag, 10.06.2012, ATV, http://www.atv.be/wakker-op-zondag/wakker-op-zondag-10-juni-2012
06:17 “Het is een kleine groepering, heel beperkt. Maar dat toch op een bepaald moment een ontzettend groot aandacht krijgt en eigenlijk een disproportionele aandacht krijgt.”
[16] “Sharia4Belgium roept op tot strijd na onlusten Molenbeek”, 01.06.12, De Morgen, http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1447646/2012…
[17] Hoewel de youtube-account van Sharia4BelgiumBE gedeactiveerd werd, een kopie van de video is te vinden op de youtube-account van Sharia4BelgiumFR http://www.youtube.com/watch?v=GrV1lRkmEIw
- “levez-vous pour defendre l’honneur musulmane”
- “si tu n’a pas de souci pour ce qui ce passé avec ta soeur, ce qui se passé avec ton frere, tu n’appartient pas a la communaute de Mohammed”
[18] Het vonnis over Fouad Belkacem, 07.06.12, deredactie.be,
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1324056
[19] Belkacem (Sharia4Belgium) opgepakt wegens inbreuk op antidiscriminatiewet, 07.06.12, DeMorgen.be, http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1450104/2012…
[20] Fikry El Azzouzi “'Tot Belg genaturaliseerde Marokkanen' onder elkaar”, 08.06.12, kifkif.be, http://www.kifkif.be/actua/fikry-el-azzouzi-tot-belg-genaturaliseerde-m…
[21] Yves Desmet “U jaagt mij angst aan”, 13.06.12, DeMorgen.be, http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1453208/2012…
[22] Sharia-fanaat verwondt twee agenten in Brusselse metro, 08.06.12, DeMorgen.be,
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1451137/2012…
[23]“Neergestoken agente is zelf moslima”, 11.06.12, Het Nieuwsblad, http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20120610_0017…
[24] “Filip Dewinter: 'Premie van 250 euro voor wie boerka spot en aangeeft'”, 05.06.12, De Standaard,
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120605_074
[25] Kernkabinet wil meer korte gevangenisstraffen laten uitvoeren, 13.06.12, DeMorgen.be,
http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1453391/2012…
[26] Zie [15] - 03:34 “de nationaliteit aan iemand geven dat is een gunst. Dat is een gunst die je als samenleving geeft om te zeggen ‘je mag onze nationaliteit’”.
[27] Zie [15] - 04:04 “als deze persoon systematisch het land dat hem een gunst verleent […] uitdaagt, zijn democratie uitdaagt, zijn samenlevingsmodellen uitdaagt, dan denk ik dat het legitiem is dat een openbaar ministerie, dat zij proberen dossier in te dienen om die nationaliteit [af te nemen]”
[28] Zie [15] - 06:17 “we zitten hier bij de fundamenten van onze rechtstaat, zo wordt ook gezegd. U gaf het al aan “vrijmeningsuiting”. “vrijheid van vereniging” ook. Het is een dun scheidingsvlak.”
[29] Zie [15] - 06:31 moeten we opnieuw het debat voeren over onze vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting in de context van nieuwe vormen van media.
[30] Zie [15] - 06:40 Want we merken, het blijft, het is een kleine groepering, heel beperkt. Maar dat toch op een bepaald moment een ontzettend groot aandacht krijgt en eigenlijk een disproportionele aandacht krijgt. ik gooi daarvoor met niemand, ik wijs niemand daarmee met de vinger.
[31] “Turtelboom pakt strafuitvoering aan als een Romeinse keizer”
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130120_00439…