Doelstellingen Kif Kif

Uit deze missie puren wij volgende algemene doelstellingen:

  1. Woord maken: Kif Kif wil mensen de instrumenten in handen geven zodat ze hun stem kunnen laten horen in het maatschappelijk debat.
  2. Woord geven: Kif Kif wil mensen de ruimte bieden op haar site, in cahiers, boeken en op debatten om hun stem te laten horen in het maatschappelijk debat.
  3. Woord nemen: Kif Kif intervenieert op geregelde tijdstippen in het maatschappelijk debat.
  4. Woord doorgeven: Kif Kif stelt haar expertise inzake interculturaliteit ter beschikking van andere organisaties en creëert zo een multiplicatoreffect.

 

Visie

Democratisch

De democratie wordt door Kif Kif hoogst gerespecteerd. Helaas stellen we vast dat in de laatste decennia de klemtoon in de democratie is komen te liggen op modaliteiten, op de vorm van het politieke bedrijf. Bovendien zien we verschillende stemmen in het maatschappelijk debat, die democratie bijna als een a priori eigenschap van ‘de westerling’ beschouwen die per definitie zou ontbreken bij ‘de ander’. Democratie wordt dan niet meer gezien als het inclusieve systeem dat het zou moeten zijn.

Kif Kif staat voor een inclusieve visie op democratie als een breed verhaal, en niet louter als een aaneenschakeling van anekdotes en praktijken (in de zin van aanwezig zijn in het parlement etc.) of als een a priori eigenschap van individuen of groepen. Kif Kif is van oordeel dat dialoog, debat en diepgang van cruciaal belang zijn voor de democratie. Een democratie zonder diepgaand intellectueel debat, is een democratie in stervensbegeleiding. Niemand is gediend met allemaal ja-knikkers. De democratie en het debat zijn gediend met kritische en diverse stemmen. Dit vereist een sterk middenveld dat steevast opkomt voor de democratie en alle mensen hierin tracht te betrekken. Het kan niet langer zijn dat er boven de hoofden van verschillende groepen beslissingen worden genomen. De maatschappij moet in al haar facetten en op alle niveaus toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle leden van die maatschappij. Er moet werk gemaakt worden van een verregaande democratisering van een aantal structuren en instellingen. Bovendien houden we ook een pleidooi voor het uitwerken van een nieuw inclusief burgerschapsconcept. Een burgerschapsdefiniëring die niet vasthangt aan afkomst, maar iedereen die woont op het grondgebied insluit.

Dit betekent ook dat Kif Kif streeft naar een uitbreiding en vervolmaking van de democratie. We willen de democratie niet alleen overlaten aan het louter politieke domein. We houden een pleidooi voor een ruime democratie. Een volledig democratische staat is immers een staat waarin elk aspect van de samenleving, ook de economie bijvoorbeeld, onder democratische controle valt.

Voor gelijkheid en antiracistisch

Kif Kif profileert zich als uitgesproken antiracistisch en wenst racisme in al haar verschijningsvormen te ontmaskeren en bespreekbaar te maken. Kif Kif bekijkt racisme niet als een reeks individuele attitudes en evenmin als iets wat louter een kwestie is van politieke of maatschappelijke excessen – zoals het Vlaams Blok/Belang, jihadisme of het nazisme – maar als een ideologie van maatschappelijke ongelijkheid gestoeld op een vooronderstelde afwijkende groepsidentiteit.

Vaak worden dergelijke ideologische constructies enkel gezien als ‘onschuldige’ zaken die circuleren in de ideeënwereld, helaas is dat niet het geval. Racisme is een kennisleer, het zegt ons iets over hoe de wereld in elkaar zit en bepaalt dus mee hoe we de wereld behandelen. Ideologieën vertalen zich in de gedragingen van mensen. Doordat ze circuleren binnen het onderwijs, de media, op de werkvloer en in de samenleving in haar geheel, hebben ze zeer duidelijke materiële gevolgen.

Kif Kif besteedt daarom uitgebreid aandacht aan de oorsprong, de werking, de functie en de gevolgen van de racistische mechanismen, ongeacht wie ze propageert. Wanneer de situatie het vereist, zal Kif Kif ook bepaalde wanpraktijken aan de kaak stellen.

Links en solidair

Gezien de toenemende internationale ongelijkheden, wil Kif Kif over rechtvaardige en democratische alternatieven voor het huidige economische wereldsysteem nadenken. Aangezien het een wereldwijde onrechtvaardigheid betreft, hechten we veel belang aan grensoverschrijdende solidariteit. We besteden dan ook ruim aandacht aan onderwerpen zoals migratie, globalisering, armoede en oorlog. Kif Kif meent dat de socio-economische positie cruciaal is voor de maatschappelijke plaats die het individu inneemt of toebedeeld krijgt. We zijn ervan overtuigd dat de emancipatie van àlle inwoners van Vlaanderen/België en de wereldbevolking een ijdele droom zal blijven zolang er geen structurele maatregelen op het vlak van onderwijs, tewerkstelling en huisvesting genomen worden. Het is evenzeer zo dat de sociaal-culturele achtergrond steeds vaker als uitsluitingsmechanisme functioneert.

Vrijheid en progressiviteit

Kif Kif wil niet lijdzaam toekijken hoe alles bij het oude blijft. De hervorming van een aantal maatschappelijke aspecten en instellingen dringt zich hoe langer hoe meer op. Dit betekent dat we als organisatie in veel gevallen een standpunt moeten durven innemen. Daarom willen we er op een doordachte manier naar streven om discussies te bevorderen. We mogen niet aan de kant blijven staan, maar richten ons op vooruitgang en vernieuwing zodat iedereen een gelijkwaardige plaats in een rechtvaardige samenleving kan innemen. We strijden tegen elk ideeëngoed dat ongelijkheid propageert, zij het ongelijkheid op basis van afkomst, geloof, gender, seksuele voorkeur... Mensen moeten in alle vrijheid, zoals het kader van de rechtsstaat dit garandeert, hun eigen keuzes kunnen maken. De samenleving zoals we die vandaag kennen is niet dezelfde als dertig jaar geleden. De migratie, de steeds toenemende mobiliteit, versnelde communicatiemiddelen, globalisering, enz. maken dat de diversiteit in de samenleving voortdurend toeneemt. Dit brengt nieuwe onrechtvaardigheden en ongelijkheden mee die op een innovatieve, creatieve en eigentijdse manier benaderd moeten worden. Kif Kif wil zich hiervoor actief engageren en wil haar sympathisanten de mogelijkheid bieden om hieraan mee te werken.

Pluralistisch en intercultureel

Kif Kif stelt zich van bij de start open en intercultureel op. Dit betekent dat we openstaan voor samenwerking met andere democratische verenigingen. Iedere mens is gelijk en moet, ongeacht de sociaal-culturele achtergrond, gelijke kansen krijgen om zich maximaal te ontplooien en op een volwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Niemand mag uitgesloten of achtergesteld worden omwille van sociale achtergrond, gender, huidskleur, religie, verstandelijke of lichamelijke handicap, seksuele geaardheid, enz. Dit betekent ook dat Kif Kif zich niet tot één bepaalde etnisch-culturele groep richt. Kif Kif wil de leden van de verschillende gemeenschappen met elkaar in contact brengen en komt op voor een interculturele samenleving. Dit houdt ook in dat we ons verzetten tegen elke stem die predikt tegen interculturaliteit en voor een monoculturele samenleving. Daarnaast willen we een einde maken aan de strakke opdeling tussen ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’, tussen Vlaming en ‘vreemdeling’ en tussen man en vrouw. Kif Kif streeft naar een samenleving waarin diversiteit geen holle slogan blijft, maar in volle vrijheid binnen het kader van de democratische rechtsstaat beleefd kan worden. We leven samen in eenzelfde geografische, institutionele en economische ruimte en kunnen maar beter leren om dit op een vreedzame en respectvolle manier te doen.

Anti-essentialistisch

Kif Kif vertrekt van een expliciet anti-essentialistische visie op cultuur en identiteiten en houdt een pleidooi voor een historische blik op cultuurfenomenen en de constructie van identiteiten, die geworteld is in de reële wereld. Kif Kif gaat hiermee in tegen vele populaire noties over cultuur en identiteit. Deze noties worden trouwens hoe langer, hoe dominanter in het maatschappelijk debat. Hierdoor wordt de realiteit niet alleen onrecht aangedaan. Die noties vormen ook een ideale voedingsbodem voor stereotypen en racisme. Een essentialistische visie op cultuur verdoezelt immers de diversiteit binnen de samenleving en de heterogeniteit van verschillende groepen. Essentialisme wist de geschiedenis uit en behandelt groepen tegen alle wetenschappelijke bevindingen in als monolithische blokken die één set basiskarakteristieken zouden delen en waardoor ze fundamenteel verschillen van andere groepen. Dat is niet alleen in tegenspraak met de vorming van identiteiten en groepen als dynamische sociale constructies, het zet ook de deur open voor de propaganda van een statisch en zeer nefast wij-zij-verhaal.

(Zelf)kritisch

Kif Kif is een constructieve en kritische organisatie. Als jonge sociale beweging is het haar plicht om kritisch te staan ten opzichte van de (al dan niet gevestigde) anti-interculturele tendensen. Kif Kif is er zich van bewust dat dit verzet tegen interculturaliteit geen kleur heeft. Het kan gemotiveerd worden vanuit de meest uiteenlopende ideologieën en wereldbeschouwingen, gaande van religies tot nationalismen, van het secularisme tot het multiculturalisme. Kif Kif zal al deze tendensen, ongeacht hun oorsprong, kritisch analyseren en bekritiseren waar nodig met de middelen die ze tot haar beschikking heeft.

Kif Kif is positief, uitdagend, bevragend en vooruitdenkend in haar acties, activiteiten en zelfs in haar attitude. Kif Kif wil fris uit de hoek komen. Het is haar plicht om out of the box te denken, om met helikopterzicht te kijken naar de realiteit en desgevallend te (re)ageren op de samenleving of bepaalde actoren wanneer basiswaarden en principes in het gedrang komen. Het is vanuit deze optiek dat Kif Kif bepaalde zaken aanklaagt en aanvecht, maar ook voorstelt en initieert. Kif Kif is van oordeel dat we deze houding moeten blijven koesteren en verder versterken. Kritiek is immers een noodzakelijke activiteit in elke democratie. Zonder oogkleppen, maar vertrekkend vanuit haar visie en missie tracht Kif Kif aan deze maatschappij de nodige schwung te geven opdat de toekomst voor eenieder gewaarborgd wordt, met inbegrip van diegenen die het moeilijk hebben. Kif Kif beseft dat er ook mensen zijn de huidige realiteit niet onder ogen wíllen zien. Ze propageert daarom regelmatig op constructieve wijze haar visie om deze mensen te doen inzien dat ze de realiteit moeten inhalen, willen ze niet volledig verzuren.

Wie echter kritisch is voor anderen, moet ook kritisch zijn voor zichzelf. Kif Kif is dus niet vies van enige zelfkritiek. Dat is maar mogelijk wanneer op regelmatige basis wordt stilgestaan bij de missie, visie, de doelstellingen, de werking, de capaciteiten en de attitude van de organisatie. Het laatste wat Kif Kif wil is zelf ‘neerlanden’ en ‘mainstream’ worden. Wanneer het gerechtvaardigd is, zal Kif Kif haar eigen acties, activiteiten en werking stevig onder de loep nemen. Kif Kif weet ook wanneer anderen beter het woord moeten nemen, indien ze van mening is dat daardoor de samenleving beter vooruitgeholpen wordt. Kif Kif zal dan haar kennis, expertise en fora ter beschikking stellen.