Partijprogramma's doorgelicht: Be.One

Naar aanleiding van de verkiezingen op 26 mei, analyseert Kif Kif alle partijprogramma’s. We bekijken telkens welke visie de partijen naar voor schuiven rond het samenleven in de hedendaagse culturele superdiversiteit en welke concrete beleidsvoorstellen ze doen inzake de strijd tegen racisme.

Door: Kif Kif - 22/05/2019 - 22:00

Be.One heeft geen apart programma voor de verkiezingen. We moeten ons dus richten tot hun algemene manifest. Dat hoeft ook geen probleem te zijn aangezien dat manifest heel wat concrete beleidsvoorstellen doet. Daarenboven stelt Be.One zich in de eerste zin van dat manifest voor als “de partij die vecht tegen racisme en voor totale acceptatie.” Je kan dan ook verwachten dat verschillende van de gekende eisen van het antiracistische middenveld er in terug te vinden zijn. Dat blijkt ook het geval.

Concrete beleidsvoorstellen

Afschaffen

Be.One is vooral duidelijk in het onrecht dat ze wil afschaffen. Zo kant men zich resoluut tegen de zogeheten ‘deportatiewet’ aangezien men geen verschil in behandeling wil “tussen enerzijds burgers die alleen de Belgische nationaliteit hebben en aan de andere kant binationalen en personen die in België zijn geboren en die niet de Belgische nationaliteit hebben.”

Be.One is vooral duidelijk in het onrecht dat ze wil afschaffen.

Men wil ook het stigmatiserende verbod op onverdoofd slachten weg tot wanneer men bereid is om een breder maatschappelijk debat op gang te trekken waarin ook het mogelijke verbod op ander dierenleed (zoals jacht, intensieve veeteelt, dwangvoeding van ganzen, enz.) op tafel komt te liggen.

En tot slot pleit men voor het afschaffen van elk verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens. Ze gaan daarin ook duidelijk verder dan alle andere partijen: “Wij willen meebouwen aan een samenleving waarin een rechter een islamitische hoofddoek of joods keppeltje kan dragen, en een politie-officier een sikh-tulband en een baard. Een samenleving waarin de mensen kunnen beslissen wat ze geloven en dragen. Waarin geen enkele vrouw zich geïntimideerd of benadeeld voelt omdat ze beslist zich te bedekken of omdat ze beslist een korte rok of topje te dragen.”

Invoeren

Be.One wil echter ook heel wat invoeren. In alle vormen van overheidsdiensten wil men quota en in zowel de privé als de non-profit wil men ‘affirmatieve actie’ zien. Tevens wil men een algemene inspectiedienst tegen racisme en discriminatie evenals een gespecialiseerde inspectiedienst tegen gratuit geweld en racisme binnen de politiediensten.

Ook pleit men voor “een doorgedreven interculturalisering” van het onderwijs en de gezondheidszorg, zowel op het niveau van de lerarenopleiding, de aanwerving als de dagelijkse werking. Daarvan is echter niet geheel duidelijk wat zo’n ‘interculturalisering’ in de praktijk precies betekent. Hetzelfde geldt voor hun voorstel om “een nieuw model” in te voeren “waarbij de erkende godsdiensten en levensbeschouwingen zich in alle opzichten zelf kunnen organiseren binnen het kader van de democratische rechtsstaat en de grondwet.” Wat dat model precies zou kunnen zijn, is niet geheel duidelijk.

Radicale dekolonisering

Be.One heeft ook uitgebreide aandacht voor de maatschappelijke dekolonisering van de geesten.

Naast dit alles heeft Be.One ook uitgebreide aandacht voor de maatschappelijke dekolonisering van de geesten. Men wil minder eurocentrisme in onderwijs en politiek en een groter bewustzijn voor de eeuwenlange, structurele brutalisering van het Zuiden; meer wetenschappelijk onderzoek en kennisspreiding over het kolonialisme en neokolonialisme via onderwijs en media; erkenning van het recht op compensaties van het zuiden; herschrijven van de internationale handelsregels zodat hoogtechnologische productie geen privilege blijft voor rijke westerse landen en zodat Zuiderse landen niet langer gereduceerd worden tot leveranciers van grondstoffen en landbouwproducten.

Vanuit deze algemene beschouwing doet men echter slechts drie beleidsvoorstellen die concreet genoeg zijn om meteen in praktijk om te zetten: straatnamen van koloniale heersers zoals Leopold II laten plaatsmaken voor antikoloniale vrijheidsstrijders, koloniale standbeelden naar musea verwijzen met de nodige duiding en officiële verontschuldigingen voor de Belgische inmenging in Congo, Rwanda en Burundi.

Een visie op diversiteit vanuit verzet

Aangezien Be.One zich beperkt tot een kort manifest, kan je geen uitgebreide visietekst verwachten. Toch is het wat jammer dat de uitdieping van de visie achterwege blijft. Zo heb je er immers het raden naar wat het specifieke mens- en wereldbeeld is dat een partij als Be.One drijft. Je kan natuurlijk heel wat distilleren uit de verschillende beleidsvoorstellen (en eventuele uitspraken van de publiek kopstukken), maar op basis van het manifest blijft het op dit moment vooral een partij van verzet.

Op basis van het manifest blijft het op dit moment vooral een partij van verzet.

Dat zie je goed in de ene paragraaf die de inleiding vormt van de antiracistische beleidsvoorstellen. Je leest er bijvoorbeeld het volgende: “Wij verzetten ons tegen de wijdverspreide assimilatiedwang. Op alle niveaus moet het paternalisme plaatsmaken voor de totale acceptatie en radicale gelijkheid.” Zoiets leidt logischerwijs tot de vele voorstellen om discriminatie kordaat aan te pakken. Maar in welke bredere maatschappijvisie past zoiets? Wil men het paternalisme weg om naar een actief pluralistische samenleving toe te groeien, beoogt men eerder tolerante segregatie of wil men een volledig nieuwe utopische samenleving creëren? Dat wordt niet verder verduidelijkt.

Ook het onderdeel met de beleidsvoorstellen rond dekolonisering van de samenleving wordt door een summiere paragraaf ingeleid. “Onze samenleving en de wereldpolitiek worden mee bepaald door historisch gegroeide ongelijkheid.” Stelt Be.One. “De gewelddadige veroveringstochten, kolonisering, slavenhandel, politiek veroorzaakte hongersnoden, economische afbraak en onderschikking, uitbuiting, genocides, hertekening van grenzen en een lange reeks wrede oorlogen om de koloniale posities te behouden: het zijn historische fenomenen die hun stempel blijven drukken op de actuele politieke en economische wereldorde. Westerse dominantie en superioriteitsgevoelens gaan al eeuwenlang hand in hand. De algemene kennis en het bewustzijn over deze realiteiten zijn heel beperkt. Be.One staat voor een radicale dekolonisering van de mentaliteit.” In het manifest doet de partij echter geen verdere pogingen om de algemene kennis en het bewustzijn over die kwesties te verhogen.

Conclusie

Het manifest van Be.One is duidelijk niet bedoeld om een alomvattende visie naar voor te schuiven. Het geeft vooral uiting aan verschillende ongenoegens en een wens om in te gaan tegen bestaand onrecht. Dat is zeker te begrijpen vanuit de meer activistische politiek die Be.One wenst te voeren. Wie onrecht aanklaagt, hoeft ook niet op voorhand elk detail van een coherente utopische visie klaar te hebben. Niettemin had verheldering van enkele grotere visielijnen goed kunnen zijn om hun nieuwe politieke project beter te kaderen.

Verheldering van enkele grotere visielijnen had goed kunnen zijn om hun nieuwe politieke project beter te kaderen.

De concrete beleidsvoorstellen van Be.One brengen op dat vlak enige verduidelijking, maar ook niet ten volle. Aan de ene kant neemt men verschillende elementen op die ook door het bredere antiracistische middenveld naar voor geschoven worden, maar aan de andere kant blijken enkel typische voorstellen te ontbreken. Zo is Be.One bijvoorbeeld heel duidelijk over het afschaffen van een verbod op levensbeschouwelijke tekens, het afschaffen van de ‘deportatiewet’ en het dekoloniseren van de publieke ruimte. Maar eigenaardig genoeg blijven zowel praktijktesten als beleidsvoorstellen rond etnisch profileren achterwege. Men kan eventueel betogen dat deze vervat zitten in de voorstellen om inspectiediensten in verschillende sectoren uit te bouwen maar dan was het goed geweest mocht het manifest de verwachtingen rond de concrete werking van die inspectiediensten ook verduidelijkt hebben.Bijlage Grootte
BEONE-manifest2019.pdf 163.75 KB