Vlaams Belang wil onze subsidies afpakken. Hoe zit dat?

Dat Vlaams Belang en Kif Kif geen vriendschappelijke band onderhouden, is een understatement. De racistische partij pleit al jaren voor het stopzetten van de subsidies voor middenveldorganisaties die werken rond antiracisme – ook wel 'woke-activisme', 'subsidieslurpers' of 'multikul' in hun woorden. Waarom wil Vlaams Belang onze subsidies afnemen, en welke gevolgen kan dit hebben voor Kif Kif?

In een congrestekst schreef het Vlaams Belang afgelopen zomer dat er ‘gesnoeid zal worden in de miljarden die verspild worden aan [onnodige overheidsuitgaven waaronder] woke organisaties zoals Kif Kif die onze Vlaamse identiteit en cultuur ondermijnen.’ Het Nieuwsblad haalde die plannen om de subsidie van Kif Kif stop te zetten eerder deze maand nog eens aan in een artikel over de gespannen verhouding tussen middenveldorganisaties en de extreemrechtse partij. Hoe zit dit in elkaar?

Subsidies?

Sinds 2006 is Kif Kif erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid onder het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk [een decreet is een Vlaamse wet, red.] Om de vijf jaar dienen we hiervoor een beleidsplan in dat goedgekeurd moet worden door een expertencommissie. Daarna is er elk jaar een financiële controle. In het midden van de beleidsperiode dienen we een voortgangsrapport in, waarin we verslag doen van de uitvoering van het beleidsplan. Ook dat wordt weer gecontroleerd door een expertencommissie.

Alle regels en afspraken over de manier waarop de subsidies verdeeld, besteed en verantwoord worden zijn dus nauwkeurig vastgelegd in wetteksten die gestemd en goedgekeurd werden door het Vlaams parlement en de Vlaamse regering.

Waarom wil het Vlaams Belang de subsidies van Kif Kif afnemen? 


Simpel: een racistische partij verdraagt geen antiracistische organisaties.

Recent toonden we de nauwe banden aan tussen Vlaams Belang en het neofascistische Schild & Vrienden en legden we bloot welke rol de partij speelde in de racistische haatcampagne tegen schrijver Dalilla Hermans

De afgelopen twintig jaar voer Kif Kif een consequent antiracistische koers waarbij we regelmatig neus aan neus kwamen te staan met het VB. In 2006 zorgde Kif Kif ervoor dat de partij zich voor de Raad van State moest verantwoorden voor zijn dotatie (hun 'subsidies', zeg maar). Recent nog toonden we de nauwe banden aan tussen VB en het neofascistische Schild & Vrienden en legden we bloot welke rol de partij speelde in de racistische haatcampagne tegen schrijver Dalilla Hermans. Onze steun aan Hermans was voor Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy aanleiding om onze subsidies vorig jaar nog eens aan te klagen in een parlementaire vraag. Hij kreeg echter geen antwoord op die vraag… omdat hij die had gesteld aan de verkeerde minister.

Welke gevolgen kan dit hebben voor Kif Kif?

Alleen partijen die deel uitmaken van de Vlaamse regering kunnen echt invloed uitoefenen op deze subsidies, en enkel via een wijziging van het decreet. Veranderingen in subsidiebeslissingen kunnen immers niet willekeurig doorgevoerd worden. Een overheid moet er namelijk voor zorgen dat er duidelijke regels zijn die voor alle gesubsidieerde organisaties gelden, en niet enkel voor Kif Kif. De plannen om de subsidiëring van Kif Kif te stoppen zijn dus nog niet zo makkelijk uit te voeren, tenzij het Vlaams Belang na de verkiezingen in juni deel uitmaakt van de volgende Vlaamse regering en daar zijn wil kan doordrukken.

Een andere mogelijkheid is dat Vlaams Belang geen deel uitmaakt van de volgende regering, maar achter de schermen wel invloed uitoefent. We weten dat dat bij de vorige verkiezingen ook zo gegaan is.

Al in 1992 schreef de partij namelijk een zeventigpuntenplan, met als titel: 'Immigratie: de oplossingen. 70 voorstellen ter oplossing van het vreemdelingenprobleem'. Het eerste punt was het ‘opdoeken van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding’ (tegenwoordig gekend als Unia). Het tweede punt was het ‘ontmaskeren en ontmantelen van de vreemdelingenlobby’.

De huidige Vlaamse regering – die bestaat uit N-VA, Open Vld en CD&V – voerde de afgelopen beleidsperiode allebei deze punten uit. De samenwerking met gelijkekansencentrum Unia werd stopgezet en ook het Minderhedenforum, de participatieorganisatie voor etnisch-culturele minderheden, verdween. Het moest vervellen tot LEVL, een organisatie met een pak minder onafhankelijkheid ten opzichte van het beleid.

Het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Maar er zijn nog meer problematische beleidsontwikkelingen. De recente aanpassingen aan het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk, die er ook kwamen onder invloed van Vlaams Belang, vormen een risico voor meerdere middenveldorganisaties die werken met mensen met migratieachtergrond.

Het feit dat het nieuwe decreet zo onduidelijk geformuleerd is, zorgt ervoor dat het op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Politici die kritische organisaties de mond willen snoeren, kunnen daar misbruik van maken

In het nieuwe decreet werden namelijk een aantal passages toegevoegd die aangeven dat organisaties die ‘terugplooien op de etnisch-culturele identiteit’ en/of ‘aanzetten tot segregatie’, hun subsidies kunnen verliezen. Omdat het decreet nieuw is, weten we nog niet hoe die nieuwe passages geïnterpreteerd zullen worden. Het spreekt voor zich dat organisaties voor mensen met migratieachtergrond niet segregeren, maar mensen net versterken om hun plaats te zoeken in de samenleving. De vage formulering van het nieuwe decreet en de focus op ‘etnisch-culturele identiteit’ zorgt er echter voor dat het discriminerend kan worden gebruikt tegenover mensen met migratieachtergrond. Daarom gaat het Grondwettelijk Hof momenteel ook na of er aanpassingen moeten gebeuren aan het decreet.

Kif Kif is een antiracistische organisatie en organiseert zich niet op basis van etnisch-culturele identiteit. Maar het feit dat het decreet zo onduidelijk geformuleerd is, zorgt ervoor dat het op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Politici die kritische organisaties de mond willen snoeren, kunnen daar misbruik van maken.

Wat nu?

Voorlopig is er geen enkel probleem. Eind januari kreeg Kif Kif zijn visitatieadvies van de externe expertencommissie van de Vlaamse Overheid. Het was een positief advies zonder aanbevelingen. De experten vinden dus dat wij ons werk uitstekend uitvoeren, volgens de regels die de Vlaamse overheid zelf gestemd heeft. Dat wil ook zeggen dat we eind dit jaar een nieuw beleidsplan kunnen indienen voor de periode 2026-2031, dat hopelijk goedgekeurd wordt door de experten.

We verwachten wel dat de politieke druk op kritische middenveldorganisaties de komende jaren nog verder zal toenemen. Niet alleen Vlaams Belang maar ook N-VA maken duidelijk dat ze afwillen van het maatschappelijk middenveld en dat ze burgers enkel inspraak willen geven in de stemhokjes. Daarom is het nodig dat we nu in actie schieten om kritische middenveldorganisaties te beschermen. Anders is er binnenkort niemand meer die durft opkomen voor mensenrechten, en tegen racisme en discriminatie.

Hoe kan jij meewerken?

Volg onze socialemediakanalen en deel dit bericht. Schrijf je via onze website in op onze nieuwsbrief. Op die manier houden we jou op de hoogte van acties in de toekomst.

Meer tips voor de strijd tegen extreemrechts vind je in dit artikel.

Het Groot Verzet verenigt middenveld- en vakbondsorganisaties die strijden tegen extreemrechts en organiseert regelmatig activiteiten.

Sluit je aan bij de nationale betoging tegen racisme op 24 maartOver de auteur:

Nina Henkens studeerde af als sociologe en onderzoeksjournalist en werkte verschillende jaren als beleidsmedewerker rond kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Als algemene coördinator van Kif Kif is ze verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Haar expertisedomeinen zijn de leefwereld van jongeren in de marge en de spanning tussen mensenrechten, veiligheid en discriminatie.